ภาษาไทย | English

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทบุ๊กค์คาเซ่ ต่อไปนี้เรียกว่า “Bookkaze” ผู้ให้บริการ แพลตฟอร์ม อีบุ๊ก ซึ่งรวมถึง ร้านอีบุ๊ก ร้านหนังสือ และระบบห้องสมุดอีบุ๊ก ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่ Bookkaze ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Bookkaze และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ ๒๕๖๒ จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

การเคารพสิทธิและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

Bookkaze มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ Bookkaze จะกระทำโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของ Bookkaze เท่านั้น

ทั้งนี้ Bookkaze จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอม ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของ Bookkaze ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Bookkaze หรือไม่ก็ได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Bookkaze อาจมีบางบริการที่ Bookkaze ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • 1. เมื่อท่านสมัครสมาชิกทุกประเภท ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ Bookkaze ทุกช่องทาง Bookkaze ขอทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการสมัครสมาชิกดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน(Username) รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งาน (Password) ที่อยู่
 • 2. เมื่อท่านสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ Bookkaze ทุกช่องทาง Bookkaze ขอทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 • 3. เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ Bookkaze ทุกช่องทาง Bookkaze ขอทราบข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 • 4. เมื่อท่านต้องการดาวน์โหลดข้อมูลและองค์ความรู้ ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ Bookkaze ทุกช่องทาง Bookkaze ขอทราบข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 • 5. เมื่อท่านกรอกข้อมูลแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดอีบุ๊ก Bookkaze ขอทราบข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อตำแหน่ง ชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ชื่อหน่วยงาน ชื่อภาควิชาหรือคณะ และชื่อห้องสมุด
 • 6. เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newsletter) ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) Bookkaze ขอทราบข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้ ชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ Bookkaze ได้จัดเก็บ จะไม่ถูกนำไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ Bookkaze ระบุไว้ โดยทาง Bookkaze เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • 1. เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของสมาชิกและรับสิทธิการเข้าใช้บริการของ Bookkaze
 • 2. เพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทกับ Bookkaze
 • 3. เพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้บริการ
  • (1) ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งขอให้ Bookkaze ดำเนินการ หรือเพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่ส่งถึง Bookkaze
  • (2) ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งการรับข้อมูลข่าวสารทาง e-mail , SMS , หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ด้านการสื่อสารทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจาก Bookkaze
  • (3) สำหรับแจ้งการจอง ส่งคำยืนยันการเข้าร่วม การแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการต่างๆ
  • (4) ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ของ Bookkaze
 • 4. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงและเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้ใช้บริการของ Bookkaze
 • 5. เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ Bookkaze และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน Bookkaze จึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
  • (1) หมายเลขไอพี (IP Address)
  • (2) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)
  • (3) การระบุตำแหน่ง (Location)
  นอกจากนี้ Bookkaze ยังได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการใช้งานและเข้าออกระบบตามที่กฎหมายกำหนดด้วย สำหรับกรณีที่ Bookkaze ใช้บริการหน่วยงานภายนอกในการให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น
 • 6. Bookkaze จะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
  • (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
  • (2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจำกัด

 • 1. Bookkaze จะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานเท่านั้น
 • 2. Bookkaze จะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานมิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
  • (1) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
  • (2) ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • (3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการอื่น
  • (4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
  • (5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
 • 3. ในบางกรณี Bookkaze อาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ Bookkaze ทั้งนี้ Bookkaze จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล

 • 1. Bookkaze ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ Bookkaze
 • 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ Bookkaze ได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ Bookkaze เท่านั้น และ Bookkaze จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การมีส่วนร่วมและสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • 1. ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ Bookkaze กำหนด เมื่อ Bookkaze ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว Bookkaze จะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาอันสมควร
 • 2. หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้ง Bookkaze เพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้ Bookkaze จะจัดทำบันทึกคำคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย
 • 3. ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ และสถานที่ทำการของ Bookkaze นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้
  • (1) ขอสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
  • (2) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์
  • (3) ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  • (4) ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  • (5) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ
 • 4. อย่างไรก็ตาม Bookkaze อาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก

นโยบายการใช้คุกกี้

คุกกี้เป็นข้อความหรือไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมส่งไปยังบราวเซอร์ของท่านและมีการเก็บไว้ที่เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของท่าน เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ Bookkaze มีการใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของ Bookkaze ให้ท่านได้รับการบริการที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้าใช้งาน

เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ Bookkaze ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อ ยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ โดยสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ได้ โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของ Bookkaze ได้

การติดต่อกับ Bookkaze

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ Bookkaze ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ Bookkaze ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ Bookkaze ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

Bookkaze Co., Ltd
Facebook: https://www.facebook.com/bookcazestore
อีเมล : pdpa@bookkaze.com