100 Faces of Thailand
หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งที่จะนำเสนอชีวิตและการเดินทางของความคิดสร้างสรรค์ของ “นวัตกรไทย” จากหลากหลายสา..
100 INNOVATION เปิดโลกนวัตกรรมไทย
100 INNOVATION เปิดโลกนวัตกรรมไทย..
ANNUAL REPORT 2016
ANNUAL REPORT 2016 รายงานประจำปี 2559 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)..
Brochure Open Innovation
นวัตกรรมแบบเปิดเป็นหนึ่งในกลไกการให้เงินทุนสนับสนุนสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 "การสร้างคุณค่าและม..
ถึงฅนในอนาคต Dear...Future Generations
"รูปภาพ" ถือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและมีพลังที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการคิดของคนในสั..
FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)