฿135
Type : Ebook
Publisher : ศูนย์เสริมสร้างความรู้และภูมิปัญญา BPKW
Author : สโรชา
ISBN : 9789741863600
Language : thai
Number of Pages : 146
File Size : 30.05 MB
ผู้เขียนนำเรื่องจริงมาเขียนให้เป็นตัวอย่างหรือกรณีศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Civic Education ที่กำลังส่งเสริมอยู่ในขณะนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

Write a review

Please login or register to review