฿300
Type : Ebook
Publisher : ศูนย์เสริมสร้างความรู้และภูมิปัญญา BPKW
Author : ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์
ISBN : none
Language : thai
Number of Pages : 305
File Size : 11.20 MB
"อโศก...ฟ้าพลิกดิน" เป็นหนังสือที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยนำประวัติของพะเจ้าอโศกมหราชที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ผู้เผยแผ่ธรรมะให้แก่พระญาติ ข้าราชการ ผู้เขียนทำการค้นคว้า ให้เห็นถึงจุดเด่นของศาสนาพุทธที่ทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเปลี่ยนความคิดและทรงปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน อีกทั้งทรงเป็นตัวอย่างอันดี ในการดำเนินพระชนม์ชีพ ตามหลักศสนาพุทธทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และศรัทธาในพระศาสนา ทรงแสดงให้ห็นถึงความหมือน ความแตกต่างและการประนีประนอมกันระหว่างศาสนาพราหมณ์ ศาสนาธินดู และศาสนาพุทธที่อยู่ร่วมกันได้จนถึงปัจจุบันผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาเป็นเรื่อง ๆ สั้น ๆ ทำให้อ่านเข้าใจง่าย สอดแทรกสาระความรู้ ที่เกี่ยวข้องทั้งในเนื้อหาและในคำอธิบายเพิ่มเติม แต่ละตอนมีตัวละครเป็นผู้ดำเนินเรื่อง มีบทสนทนา ภาพประกอบงดงาม ทำให้หนังสือน่าอ่านยิ่งขึ้น

Write a review

Please login or register to review
Tags: -