฿165
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
Author : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ


Number of Pages : 211 File Size : 17.1 MB
หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมทักษะการบริหารสมัยใหม่ให้กับผู้บริหาร โดยจะกล่าวถึงเครื่องมือสำหรับนักบริหาร 7 ระดับ อาทิ ระดับภายในตัวของผู้บริหารหรือเฉพาะบุคคล ระดับที่เป็นเรื่องของระบบ ระดับองค์กร โดยตำราที่ผู้เขียนใช้เป็นแกนหลักในการเขียน คือ Power Tools ซึ่งผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาและประสบการณ์แบบไทยๆ เพื่อให้ผู้อ่านแต่ละคนได้เลือกเครื่องมือที่เหมาะกับแต่ละองค์กรไปปรับใช้ จึงเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้บริหารและผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นผู้บริหาร

Write a review

Please login or register to review
Related Products