SAVE 0%

฿269 ฿270
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
Author : พนม ภัยหน่าย


Number of Pages : 495 File Size : 55.5 MB
งานก่อสร้างเป็นงานที่ต้องอาศัยคนจำนวนมากร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของงานนั้นๆ และเพื่อลดปัญหาการบริหารงานบริหารบุคคลจึงควรจะมีการวางแผน มีการจัดงานตรวจสอบและประเมินผล หากท่านมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้ หนังสือเล่มนี้จะให้ความกระจ่างแก่ท่านเป็นอย่างดี

Write a review

Please login or register to review