SAVE 26%

฿89 ฿120
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
Author : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์


Number of Pages : 180 File Size : 9.0 MB
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องจากหนังสือ \"เริ่มต้นอย่างไร...เมื่อจะนำ Competency มาใช้ในองค์กร\" ซึ่งในเล่มแรกเป็นการปูพื้นความเข้าใจเบื้องต้นเพื่อให้ทำความรู้จักมักคุ้นกับคำว่า Competency และเรื่องต่าง ๆ ที่ควรทราบทั้งหมด

Write a review

Please login or register to review