SAVE 21%

฿55 ฿70
Type : Ebook
Year of Publish : 2012
Publisher : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
Author : รศ. นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ


Number of Pages : 74
File Size : 8.2 MB
พบกับบทความจากประสบการณ์ชีวิตอันหลากหลาย
ครอบคลุมทุกมิติของชีวิต กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย
ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่า

Write a review

Please login or register to review