SAVE 1%

฿99 ฿100
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ สิมะโชคดี
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
ภาษา :
จำนวนหน้า : 169
ขนาดไฟล์ : 9.0 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
เนื้อหาเน้นที่การทำงานอย่างปลอดภัยในเบื้องต้น และตั้งใจเขียนให้อ่านเข้าใจได้ง่ายๆ โดยหลีกเลี่ยงความเป็นวิชาการ หรืออ้างอิงทฤษฎีความปลอดภัยที่มีอยู่ทั่วไปแล้วในหนังสือด้านนี้ ด้วยหวังให้พนักงานใหม่ทุกคนของโรงงานหรือสถานประกอบการต่างๆได้ใช้เป็นคู่มือในการทำงานอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อวิทยากร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นคู่มือเพื่อปูพื้นฐานให้พนักงานใหม่ทำงานอย่างปลอดภัย

Write a review

Please login or register to review