SAVE 30%

฿350 ฿500
ผู้แต่ง : ศ.ดร. ไพโรจน์ วิริยจารี
สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
ภาษา : Thai
จำนวนหน้า : 574
ขนาดไฟล์ : 32.26 mb
ISBN : 9786163983251
ประเภทหนังสือ : ebook
แนวคิดง่ายๆ ของการประเมินทางด้านประสาทสัมผัสได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการที่มนุษย์เริ่มเรียนรู้กับการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ และความคิดริเริ่มของมนุษย์ได้ถูกกำหนดบนพื้นฐานของความรู้สึกและประสบการณ์ในการเลือกหรือแสวงหาอาหารและของใช้ตามที่ต้องการ  แม้ว่าในอดีตวิธีการของมนุษย์ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วก็ตามแต่สัญชาตญานของมนุษย์เพื่อการเลือกสรรสินค้าที่ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สุงสุดเป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์  การประยุกต์ใช้การประเมินทางด้านประสาทสัมผัสต่อนวัตกรรมอาหารและการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันจึงนับว่ามีบทบาทที่สำคัญ

Write a review

Please login or register to review
Related Products