SAVE 30%

฿140 ฿200
Type : Ebook
Publisher : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author : อมรรัตน์ เพื่องวรธรรม
ISBN : 9786164260245
Language : thai
Number of Pages : 172
File Size : 16.55 MB
ความเชื่อของชาวล้านนาเกี่ยวกับข้อห้ามหรือสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในหลากหลายด้าน ซึ่งเปรียบเสมือนกุศโลบายควบคุมสังคมตามวิถีล้านนาโบราณ ปริวรรตและแปลความจากเอกสารโบราณล้านนากว่า 19 ฉบับ โดยศรีเลา เกษพรหม และบุญทา ศรีพิมพ์ชัย หนังสือขายดีและมีผู้ให้ความสนใจมากที่สุดเล่มหนึง จัดพิมพ์มาแล้วถึง 5 ครั้ง

Write a review

Please login or register to review
Related Products