SAVE 30%

฿175 ฿250
Type : Ebook
Publisher : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 31
File Size : 1.76 MB
อัพภานกรรมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในพระวินัยปิฎกประกอบด้วยคำขอขมาเข้ามานัตคือวินัยกรรมที่สงฆ์ทำแก่ภิกขุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสสให้เป็นภิกษุเข้าในหมู่สงฆ์ได้ (มานตฺต) อัพภานกรรม บูชาท้าวทั้ง ๔ โอวาทสีลโสธนกรรมการชำระศีลให้บริสุทธิ์ ลักษณะปริวาสกรรม เขตอารามและอนาราม และวัตร ๕ (โลกวัตร ธรรมวัตร อาคันตุกวัตร อาจาริยวัตร อุปัชฌายวัตร) เป็นต้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products