SAVE 17%

฿249 ฿300
Type : Ebook
Year of Publish : 2020
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
ISBN : 978-974-02-1693-3
Language : thai
Number of Pages : 322
File Size : 7.51 MB
หาคำตอบของคำถามที่ว่า “สุภาพบุรุษ” จากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 กับ “สุภาพบุรุษ” จากวรรณกรรมของศรีบูรพามีความแตกต่างกันหรือไม่ และมีการประกอบสร้าง การนำเสนออย่างไร รวมทั้งตอบคำถามที่ว่าความเป็นชายแบบสุภาพบุรุษมีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของไทยด้วยหรือไม่ ผ่านการวิเคราะห์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 กับวรรณกรรมของศรีบูรพา ซึ่งเปรียบเสมือนภาพแทนของสังคมไทยในช่วงเวลานั้น

พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2563

Write a review

Please login or register to review