SAVE 15%

฿279 ฿330
Type : Ebook
Year of Publish : 2021
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ
ISBN : 9789740217121
Language : THAI
Number of Pages : 274
File Size : 14.90 MB
ก่อนหน้าการค้นพบบนครวัดของฝรั่งเศส ความรู้เกี่ยวกับนครวัดของคนท้องถิ่นนั้นก็มีอยู่แล้ว เพียงแต่อยู่ในรูปแบบของตำนาน ความทรงจำ และพงศาวดาร ผู้เขียนได้รวบรวมหลักฐานความรู้ ความเข้าใจนครวัดของชาวสยามมาร้อยเรียงเสียใหม่เพื่อบอกเล่าความเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ของชาวสยามที่มีต่อนครวัดที่ปรับเปลี่ยน ผันแปรไปตามบริบทของยุคสมัย และตอกย้ำให้เห็นว่า “นครวัดไม่ได้หายไปไหน แต่อยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดมา”

Write a review

Please login or register to review