SAVE 20%

฿78 ฿98
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : พัชรี มีสุคนธ์
ISBN : 9786160419470

Number of Pages : 36
File Size : 9.0 MB
มีมี่ได้เก็บกล่องดินสอแสนสวยของเพื่อนในห้องคนหนึ่งไป ครูและเพื่อนๆ ต่างช่วยกันหากล่องดินสอกล่องนั้น มีมี่จะทำอย่างไรเมื่อเธอไม่กล้าคืนเพราะกลัวทุกคนเกลียดเธอ... นิทานชูจุดเด่นเรื่องความซื่อสัตย์ และปลูกฝังระเบียบวินัย

Write a review

Please login or register to review