฿165
ผู้แต่ง : ผศ.ชาลี ตระการกูล
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
ภาษา :
จำนวนหน้า : 324
ขนาดไฟล์ : 28.3 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
กล่าวถึงการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดประเภทต่างๆ ตามลักษณะของชิ้นงานที่ต้องการผลิต ได้แก่ แม่พิมพ์ฉีดแบบพลิตส์ แม่พิมพ์ฉีดแบบใช้ส่วนเบ้าและส่วนคอร์ด้านข้าง แม่พิมพ์ฉีดชิ้นงานมีอันเดอร์คัตภายใน แม่พิมพ์ฉีดสำหรับชิ้นงานเกลียว แม่พิมพ์ฉีดแบบหลายช่องเปิด แม่พิมพ์ฉีดแบบปราศจากรูวิ่ง โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของลักษณะชิ้นงาน หลักการทำงานของแม่พิมพ์ ลักษณะการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ ตลอดจนตัวอย่างการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด พร้อมทั้งคำถามทบทวนความเข้าใจในแต่ละบท

Write a review

Please login or register to review