SAVE 0%

฿319 ฿320
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
Author : ฉัตรชัย นิมมล


Number of Pages : 482 File Size : 35.3 MB
วิชาเทอร์โมไดนามิกส์เป็นวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่สำคัญ โดยเนื้อหาของหนังสือจะใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ มีตัวอย่างประกอบและมีการอธิบายแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาและแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงมีการตั้งข้อสังเกตกับคำตอบที่หาได้ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาในลักษณะอื่นต่อไป และยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทประกอบในทุก ๆ บท โดยเนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยนิยามและแนวคิดพื้นฐาน สมบัติของสารบริสุทธิ์ กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี การวิเคราะห์เอกซ์- เซอยี ระบบผลิตกำลังไอ ระบบผลิตกำลังก๊าซ ระบบทำความเย็น เป็นต้น เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา รวมถึงนักศึกษาในระดับ ปวส. หรือใช้เป็นตำราอ้างอิงหรือประกอบการเรียนควบคู่ไปกับตำราต่างประเทศ

Write a review

Please login or register to review