SAVE 30%

฿350 ฿500
Type : Ebook
Year of Publish : 2018
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : ศ.ดร. ไพโรจน์ วิริยจารี
ISBN : 9786163983251
Language : thai
Number of Pages : 574
File Size : 32.26 MB
แนวคิดง่ายๆ ของการประเมินทางด้านประสาทสัมผัสได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการที่มนุษย์เริ่มเรียนรู้กับการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ และความคิดริเริ่มของมนุษย์ได้ถูกกำหนดบนพื้นฐานของความรู้สึกและประสบการณ์ในการเลือกหรือแสวงหาอาหารและของใช้ตามที่ต้องการ แม้ว่าในอดีตวิธีการของมนุษย์ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วก็ตามแต่สัญชาตญานของมนุษย์เพื่อการเลือกสรรสินค้าที่ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สุงสุดเป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์ การประยุกต์ใช้การประเมินทางด้านประสาทสัมผัสต่อนวัตกรรมอาหารและการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันจึงนับว่ามีบทบาทที่สำคัญ

Write a review

Please login or register to review
Related Products