฿300
Type : Book
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ
ISBN : 9789746728638
Language : Thai
Number of Pages : 186
อาชีพวิศวกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง พัฒนา วิจัย และ ออกแบบ สำหรับตำรานี้เราจะพิจารณาเรื่องของการออกแบบ โดยเฉพาะการ ออกแบบทางวศิวกรรมระบบพลงังาน การออกแบบทางวศิวกรรมอาจอยู่ในรูป แบบของรูปภาพ แบบแปลน การคำนวณ หรือรายงาน หรืออาจมีอยู่หลายรูป แบบประกอบกัน สิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบอาจเป็นกระบวนการตั้งแต่ต้น จนจบ หรือองค์ประกอบสำคัญบางส่วนของระบบก็ได้ สำหรับบทนี้จะกล่าวถึง การตัดสินใจในการดำเนินกิจการด้านวศิวกรรม ขั้นตอนการดำเนินกิจการด้าน วิศวกรรม และระบบที่สามารถทำงานได้และระบบท่เีหมาะสม

Write a review

Please login or register to review
Related Products