SAVE 29%

฿139 ฿195
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ไทรทอง เรืองจำรัส
ISBN : 9786160828418
Language : thai
Number of Pages : 281
File Size : 32.37 MB
งานเทคนิคพื้นฐาน รหัสวิชา 3100-0001" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาแบ่งออกเป็น 11 บท ประกอบด้วยความปลอดภัยทั่วไป เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น เครื่องมือวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ (Layout) งานตะไบ งานเลื่อย งานกลึง งานลับคม งานเจาะ งานทำเกลียวด้วยมือ และงานประกอบ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมมีสรุปท้ายบท ใบงาน และแนวข้อสอบ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ
บทที่ 1 ความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
บทที่ 2 เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น
บทที่ 3 งานวัดและตรวจสอบ
บทที่ 4 งานร่างแบบ
บทที่ 5 งานตะไบ
บทที่ 6 งานเลื่อย
บทที่ 7 งานกลึง
บทที่ 8 งานลับคมตัด
บทที่ 9 งานเจาะ
บทที่ 10 งานทำเกลียวด้วยมือ
บทที่ 11 งานประกอบ
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products