SAVE 28%

฿179 ฿250
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ISBN : 9786160831067
Language : thai
Number of Pages : 417
File Size : 27.63 MB
"งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม รหัสวิชา 3111-2005" เล่มนี้ เขียนขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา คำอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมในภาคอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องงานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม


สารบัญ
บทที่ 1 การบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)
บทที่ 2 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
บทที่ 3 การหล่อลื่น (Lubrication)
บทที่ 4 พื้นฐาน 6 ทักษะ (6 Basics)
บทที่ 5 ทักษะพื้นฐานเพิ่มเติม 6 ทักษะ งานสวมด้วยพิกัดความเผื่อ (Tolerance & Fit) และงานสเกตซ์แบบงาน (Free Hand Sketching)
บทที่ 6 นิวเมติกส์ (Pneumatics)
บทที่ 7 พื้นฐานงานเชื่อมประสานโลหะ (Basic Welding)

Write a review

Please login or register to review
Related Products