SAVE 30%

฿189 ฿270
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล
ISBN : 9786160832279
Language : thai
Number of Pages : 461
File Size : 34.56 MB
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "วัสดุช่าง (รหัสวิชา 3100-0004)" หรือวัสดุอุตสาหกรรม เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม และยังเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนง โดยในเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้สำคัญเกี่ยวกับอะตอม โครงสร้างของวัสดุ เฟสไดอะแกรม กลสมบัติวัสดุและการทดสอบ โลหะ การกัดกร่อน เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม โพลิเมอร์ เซรามิก วัสดุคอมโพสิต และวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมภาพตัวอย่าง และแบบทดสอบท้ายบท โดยเขียนให้ครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และครอบคลุมตามเนื้อหาวิชาของสภาวิศวกร

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 อะตอม
บทที่ 3 โครงสร้างของวัสดุ
บทที่ 4 เฟสไดอะแกรม
บทที่ 5 กลสมบัติวัสดุและการทดสอบ
บทที่ 6 โลหะ
บทที่ 7 การกัดกร่อน
บทที่ 8 เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม
บทที่ 9 โพลิเมอร์
บทที่ 10 เซรามิก
บทที่ 11 วัสดุคอมโพสิต
บทที่ 12 วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Write a review

Please login or register to review
Related Products