SAVE 28%

฿140 ฿195
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : นัย บำรุงเวช
ISBN : 9745342211
Language : thai
Number of Pages : 281
File Size : 24.69 MB
รถฟาร์มแทรกเตอร์ 2 ระบบไฮดรอลิก
แบบของระบบไฮดรอลิก ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก และการใช้ระบบไฮดรอลิกในการทำงาน
ผู้เขียน นัย บำรุงเวช

รถฟาร์มแทรกเตอร์ 2 ระบบไฮดรอลิก เล่มนี้ได้กล่าวถึงแบบของระบบไฮดรอลิก ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก และการใช้ระบบไฮดรอลิกในการทำงาน ผู้เขียนได้เขียนขึ้นจากประสบกาณ์และจากหนังสืออ้างอิงต่างๆ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 หลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิก
บทที่ 3 แบบของระบบไฮดรอลิกในรถฟาร์มแทรกเตอร์
บทที่ 4 ปั๊มไฮดรอลิก
บทที่ 5 ลิ้นไฮดรอลิก
บทที่ 6 กระบอกไฮดรอลิก
บทที่ 7 มอเตอร์ไฮดรอลิก
บทที่ 8 ถังเก็บรักษาความดันไฮดรอลิก
บทที่ 9 กรองไฮดรอลิก
บทที่ 10 อ่างเก็นน้ำมันไฮดรอลิก
บทที่ 11 หม้อระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิก
บทที่ 12 ท่อทางน้ำมันไฮดรอลิก
บทที่ 13 ซิลป้องกันการรั่วซึม
บทที่ 14 น้ำมันไฮดรอลิก
บทที่ 15 ระบบไฮดรอลิกที่ใช้งานกับรถฟาร์มแทรกเตอร์
บทที่ 16 การถ่ายทอดกำลังขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก
บทที่ 17 ระบบไฮดรอลิกที่ใช้กับคลัตช์
บทที่ 18 ไฮดรอลิกที่ใช้ในการบังคับเลี้ยว
บทที่ 19 ไฮดรอลิกที่ใช้ในการห้ามล้อ
บทที่ 20 วงจรควบคุมที่ใช้ในระบบไฮดรอลิก
บทที่ 21 ความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิก
บทที่ 22 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไฮดรอลิกวงจรเปิด
บทที่ 23 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไฮดรอลิกวงจรปิด
บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products