SAVE 28%

฿159 ฿220
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : เอกชัย รัตนโน
ISBN : 9786160829705
Language : thai
Number of Pages : 289
File Size : 28.47 MB
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน เอกชัย รัตนโน

"กลศาสตร์วิศวกรรม (รหัสวิชา 3100-0101)" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตรงตามเนื้อหาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม แบ่งเนื้อออกเป็น 8 บท อาทิ กลศาสตร์ แรง โมเมนต์ สมดุลของแรง จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย สมดุลของโครงสร้างและเครื่องจักรกล และความเสียดทาน ซึ่งผู้เขียนได้กระชับข้อความบรรยายเน้นสื่อความหมายทางรูปภาพและสูตรเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย ตลอดจนเนื้อหาที่ไม่สูงมาก จึงเหมาะอย่างยิ่งกับผู้เริ่มต้นเรียนรู้หลักการทางสถิตยศาสตร์

สารบัญ

บทที่ 1 กลศาสตร์
บทที่ 2 แรง
บทที่ 3 โมเมนต์
บทที่ 4 สมดุลของแรง
บทที่ 5 จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอยด์
บทที่ 6 โมเมนต์ความเฉื่อย
บทที่ 7 สมดุลของโครงสร้างและเครื่องจักรกล
บทที่ 8 ความเสียดทาน

- แบบฝึกหัด

Write a review

Please login or register to review
Related Products