SAVE 7%

฿279 ฿300
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : อนุศักดิ์ ฉิ่มไพศาล
ISBN : 9786160834136
Language : thai
Number of Pages : 383
File Size : 5.86 MB
การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเล่มนี้เรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน อนุศักดิ์ ฉิ่มไพศาล

การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industrial Management) รหัสวิชา 4105-2007 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามคำอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวิชาหลักสูตรปริญญาตรี พุทธศักราช 2557 โดยมีเนื้อหา 9 บท ประกอบด้วย องค์กร การจัดการบุคลากร การบริหารจัดการธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมในงานอุตสาหกรรม การบริหารโครงการ การประเมินโครงการ การบริหารงานพัสดุ หลักการจัดการผลิต ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งการป้องกันภัยส่วนบุคคลและกฎหมายเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เป็นต้น อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
สารบัญ
บทที่ 1 การจัดการบุคลากร การวางแผน และการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
บทที่ 2 การบริหารจัดการะุรกิจและการตลาด
บทที่ 3 การบริหารโครงการ
บทที่ 4 การประเมินโครงการ
บทที่ 5 การบริหารงานพัสดุ เทคนิคการจัดซื้อ และพัสดุคงคลัง
บทที่ 6 หลักการจัดการผลิต
บทที่ 7 ความปลอดภัยในงานอุตสหกรรม การควบคุมอัตรายจากการปฏิบัติงาน การป้องกันภัยและแก้ไขอุบัติเหตุในการผลิต
บทที่ 8 การป้องกันภัยส่วนบุคคลและกฏหมายเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

Write a review

Please login or register to review
Related Products