SAVE 30%

฿160 ฿230
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ชัด อินทะสี
ISBN : 9786160801428
Language : thai
Number of Pages : 552
File Size : 65.08 MB
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ครอบคลุมทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษามีแนวคิดและความเข้าใจถึงพฤติกรรมของวงจรได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
ผู้เขียน ชัด อินทะสี

วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นวิชาหลักที่นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์จะต้องศึกษาในหมวดวิชาบังคับ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในงานวิศวกรรมขั้นสูง ประกอบกับเป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากปริมาณต่างๆ ทางไฟฟ้ากระแสสลับเป็นปริมาณทางเวกเตอร์ ดังนั้นผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาประกอบการศึกษา มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษามีแนวคิดและความเข้าใจถึงพฤติกรรมของวงจรได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 เวกเตอรณ์และจำนวนเชิงซ้อน
บทที่ 2 การกำเนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและการวิเคราะห์รูปคลื่น
บทที่ 3 ตัวต้านทาน ตัวเหนนี่ยวนำ และตัวเเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ากรระแสสลับ
บทที่ 4 อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์
บทที่ 5 วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ
บทที่ 6 วงจรตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ
บทที่ 7 วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ
บทที่ 8 การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุแบบผสม
บทที่ 9 กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ และการปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์
บทที่ 10 วงจรเรโซแนนซ์
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products