SAVE 26%

฿70 ฿95
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
ISBN : 9786160804221
Language : thai
Number of Pages : 193
File Size : 18.24 MB
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
มีเนื้อหาครอบคลุมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป เพื่อใช้ถอด-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์
ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานเครื่องยนตร์เบื้องต้น" ครอบคลุมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป เพื่อใช้ถอด-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ซึ่งตรงตามหลักสูตรรระดับ ปวช. ถ่ายทอดเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 เครื่องยนต์ช่างยนต์ทั่วไป
บทที่ 2 อุปกรณ์จับยึด
บทที่ 3 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์
บทที่ 4 หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์
บทที่ 5 โครงสร้างของเครื่องยนต์
บทที่ 6 จุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษาเครื่องยนต์
บทที่ 7 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์
คำนิยม
หนังสือ งานเครื่องยนต์เบื้องต้น เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องมือช่างยนต์ในการถอด-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์ โครงสร้างของเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ดังนั้นจึงเหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อศึกษาในวิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
-- พิษณุ จงไพบูลย์สวัสดิ์ --
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Write a review

Please login or register to review
Related Products