฿250
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
ISBN : 9786160818099 (
Language : thai
Number of Pages : 492
File Size : 47.97 MB
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะและ 2 จังหวะ โครงสร้างของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระบบเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายอากาศ และระบบควบคุมมลภาวะ
ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ

"งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ และ 2 จังหวะ โครงสร้างของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระบบเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบระบายอากาศ และระบบความคุมมลภาวะ และในภาคผนวก ยังได้บรรจุเนื้อหาของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบ VVTI นอกจากนี้ยังได้บรรจุความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไว้ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมมีตัวอย่าง และข้อควรจำ รวมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ให้กับผู้เรียน
สารบัญ
บทที่ 1 ประวัติเครื่องยนต์
บทที่ 2 โครงสร้างและการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
บทที่ 3 ประเภทของเครื่องยนต์
บทที่ 4 โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์
บทที่ 5 ระบบจุดระเบิด
บทที่ 6 ระบบเชื้อเพลิง
บทที่ 7 ระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่น
บทที่ 8 ระบบระบายความร้อน
บทที่ 9 ระบบไอเสีย
บทที่ 10 ระบบควบคุมมลภาวะและการกำจัดไอเสียของรถยนต์
บทที่ 11 การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
บทที่ 12 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
คำนิยม
หนังสือ "งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน" เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์และเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน จึงเหมาะที่จะใช้เพื่อศึกษาหาความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เนื่องจากอาจารย์ที่จัดทำหนังสือเล่มนี้มีความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดีในด้านการสอนวิชาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนโดยตรง อีกทั้งยังมีความอุตสาหะที่จะจัดทำหนังสือเล่มนี้ให้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
-- นายศุภร บุญเนาว์ --
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Write a review

Please login or register to review
Related Products