SAVE 27%

฿169 ฿230
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ดร. ชัด อินทะสี
ISBN : 9786160818877
Language : thai
Number of Pages : 561
File Size : 18.68 MB
"วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ" เป็นวิชาหลักที่นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์จะต้องศึกษาในหมวดวิชาบังคับ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในงานวิศวกรรมขั้นสูง ประกอบกับเป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากปริมาณต่างๆ ทางไฟฟ้ากระแสสลับเป็นปริมาณทางเวกเตอร์ ดังนั้นผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาประกอบการศึกษา มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษามีแนวคิดและความเข้าใจถึงพฤติกรรมของวงจรได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
สารบัญ
บทที่ 1 เวกเตอร์และจำนวนเชิงซ้อน
บทที่ 2 การกำเนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและการวิเคราะห์รูปคลื่น
บทที่ 3 ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 4 อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์
บทที่ 5 วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ
บทที่ 6 วงจรตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ
บทที่ 7 วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ
บทที่ 8 การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุแบบผสม
บทที่ 9 กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ และการปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์
บทที่ 10 วงจรเรโซแนนซ์
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products