SAVE 30%

฿175 ฿250
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม
ISBN : 9786160825950
Language : thai
Number of Pages : 285
File Size : 9.34 MB
มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ ตลอดจนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ให้มีการแข่งขันและพัฒนาให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน
ผู้เขียน ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม

มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ ตลอดจนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ให้มีการแข่งขันและพัฒนาให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน ทั้งการแข่งขันทางด้านการตลาดและด้านเศรษฐกิจ โดยจะอธิบายเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS-51) ภาษาซี การออกแบบและควบคุมการทำงาน Input/Output Port, การควบคุม Stepping Motor, การควบคุม DC Motor, การควบคุม DC Servo Motor และการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และเสริมภาคผนวกด้วยชุดเครื่องมือประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับงานควบคุมในแต่ละส่วน เหมาะสำหรับนักศึกษาได้ใช้เรียนและค้นคว้าเพิ่มเติม รวมทั้งช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรโรงงาน ตลอดจนผู้สนใจในงานควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
สารบัญ
บทที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมด้วยภาษาซี
บทที่ 3 การใช้โปรแกรม uvision 2
บทที่ 4 การออกแบบการทำงานของ input/output ports
บทที่ 5 การควบคุม Stepping Motor
บทที่ 6 การควบคุม DC Motor
บทที่ 7 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products