SAVE 18%

฿159 ฿195
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : สุวิชาน มนแพวงศานนท์
ISBN : 9745341975
Language : thai
Number of Pages : 244
File Size : 7.80 MB
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows
SPSS (Statistical Packages for the Social Science) เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มีการนำไปใช้ในทุกสาขา เช่น ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น หนังสือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows เล่มนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการใช้งานได้จริง ครอบคลุมทั้ง Parametric และ Nonparametric Statistics มีภาพตัวอย่างแสดงทุกขั้นตอนของการใช้งานจริง อธิบายการแปลความหมายของผลลัพธ์ ตลอดทั้งอธิบายถึงวิธีการจัดการกับผลลัพธ์ที่เข้าใจได้ง่าย การกำหนดรูปแบบผลลัพธ์ด้วย Template, Script นอกจากนี้ยังอธิบายเปรียบเทียบคำสั่งของ SPSS แต่ละรุ่นเพื่อให้สามารถนำไประยุกต์ใช้กับ SPSS ทุกรุ่นได้อีกด้วย จึงเหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัยหรือผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
สารบัญ
ก่อนใช้งาน SPSS for Windows
บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งาน SPSS
บทที่ 2 ระบบความช่วยเหลือ
บทที่ 3 การเตรียมข้อมูลสำหรับ SPSS
บทที่ 4 การคำนวณสถิติพื้นฐาน
บทที่ 5 การใช้ Syntax ใน SPSS
บทที่ 6 การจัดการกับผลลัพธ์
บทที่ 7 การจัดการและการตรวจสอบลักษณะข้อมูล
บทที่ 8 การสร้างกราฟ
บทที่ 9 การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ
บทที่ 10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
บทที่ 11 การวิเคราะห์การถอถอย
บทที่ 12 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร
บทที่ 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
บทที่ 14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายทางและแบบร่วม
บทที่ 15 การทดสอบ Nonparametric Statistics
บทที่ 16 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
บทที่ 17 หลักและวิธีการเขียน Script
บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products