SAVE 14%

฿99 ฿115
Type : Ebook
Year of Publish : 2015
Publisher : SE-ED
Author : สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม,โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
ISBN : 9786160822010
Language : thai
Number of Pages : 278
File Size : 34.46 MB
เรียบเรียงตามจุดประสงต์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม,โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

Write a review

Please login or register to review