SAVE 16%

฿79 ฿94
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : เอกชัย รัตนโน
ISBN : 9786160836086
Language : thai
Number of Pages : 236
File Size : 25.23 MB
กลศาสตร์โครงสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20121-2011)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน เอกชัย รัตนโน

"กลศาสตร์โครงสร้าง" เล่มนี้ อธิบายถึงพฤติกรรมของโครงสร้างอาคารอย่างง่าย ประเภทคานและโครงข้อหมุนที่อยู่ภายใต้การรับแรงเนื่องจากน้ำหนักบรรทุก มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา กลศาสตร์โครงสร้าง รหัสวิชา 2121-2011 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2560 ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดมี 8 บท ประกอบด้วย โครงสร้างและน้ำหนักบรรทุก สถิตยศาสตร์เบื้องต้น จุดรองรับและการจำแนกโครงสร้าง แรงปฏิกิริยาของคาน แรงภายในคาน ความสัมพันธ์ของแรงภายในคานและน้ำหนักบรรทุก แรงปฏิกิริยาของโครงข้อหมุน และแรงภายในโครงข้อหมุน อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัด และสรุปท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
สารบัญ
บทที่ 1 โครงสร้างและน้ำหนักบรรทุก
บทที่ 2 สถิตยศาสตร์เบื้องต้น
บทที่ 3 จุดรองรับและจำแนกโครงสร้าง
บทที่ 4 แรงปฏิกิริยาของคาน
บทที่ 5 แรงภายในคาน
บทที่ 6 ความสัมพันธ์ของแรงภายในคานและน้ำหนักบรรทุก
บทที่ 7 แรงปฏิกิริยาของโครงข้อหมุน
บทที่ 8 แรงภายในโครงข้อหมุน

Write a review

Please login or register to review