฿120
Type : Ebook
Year of Publish : 2011
Publisher : SKY BOOK
Author : ธนิต อาภรณ์รัตน์
ISBN : 9743891668
Language : thai
Number of Pages : 221
File Size : 110.13 MB
เทคนิคงานอะลูมิเนียม เล่มนี้ ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นใหม่ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรระยะสั้น 9+1 และ 12+1 กรมอาชีวศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม(เทคนิคโลหะ) พัฒนาขึ้นจากใบความรู้ในวิชางานอะลูมิเนียม ตลอดจนประสบการณ์การสอนวิชางานอะลูมิเนียมเป็นเวลานาน ประกอบกับตำราทางด้านนี้ไม่เคยมีการเรียบเรียงขี้นมาก่อน มีแต่เอกสารของบริษัทผู้ผลิตอะลูมิเนียมที่จัดทำให้กับลูกค้าเอาไว้ประกอบการทำงาน จุดประสงค์ในการเรียบเรียงเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชางานอะลูมิเนียม ซึ่งวิชานี้ใช้เรียนใช้สอนกันในแผนกวิชาช่างก่อสร้างและแผนกวิชาช่างเชื่อม และสำหรับผู้สนใจในการทำงานอะลูมิเนียม สามารถนำไปใช้ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
สารบัญ
บทที่ 1 เครื่องมืองานอะลูมิเนียม
บทที่ 2 วัสดุและอุปกรณ์งานอะลูมิเนียม
บทที่ 3 อุลูมิเนียมเส้นหน้าตัด
บทที่ 4 การประกอบโครงสร้างงานอะลูมิเนียม
บทที่ 5 ชุดหน้าต่าง ประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียม
บทที่ 6 การทำบานเปิด - ปิด (สวิง)
บทที่ 7 การทำประตูบานแขวน
บทที่ 8 การทำหน้าต่างบานกระทุ้ง
บทที่ 9 การทำและติดตั้งบานมุ้งลวด
บทที่10 ชุดมุ้งบานเลื่อนอะลูมิเนียม

ข้อมูลเพิ่มเติม
นายธนิต อาภรณ์รัตน์
การศึกษา
คอบ. โยธา-ก่อสร้าง
บธบ. การจัดการงานก่อสร้าง
ปัจจุบัน
อาจารย์ 3 ระดับ 8 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Write a review

Please login or register to review