SAVE 0%

฿269 ฿270
ผู้แต่ง : พนม ภัยหน่าย
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
ภาษา :
จำนวนหน้า : 495
ขนาดไฟล์ : 55.5 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
งานก่อสร้างเป็นงานที่ต้องอาศัยคนจำนวนมากร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของงานนั้นๆ และเพื่อลดปัญหาการบริหารงานบริหารบุคคลจึงควรจะมีการวางแผน มีการจัดงานตรวจสอบและประเมินผล หากท่านมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้ หนังสือเล่มนี้จะให้ความกระจ่างแก่ท่านเป็นอย่างดี

Write a review

Please login or register to review