FREE
Type : Ebook

Author : อ.พรพิไล เลิศวิชา


Number of Pages : 125
File Size : 9.6 MB
หนังสือเผยแพร่ โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เนื้อหาที่ปรากฎในหนังสือเล่มนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการนำทฤษฏีด้านประสานวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) และความรู้ด้านจิตวิทยามาปรับใช้

Write a review

Please login or register to review