SAVE 20%

฿108 ฿135
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์


Number of Pages : 58 File Size : 52.0 MB
พาทุกคนไปพบกับทุกเรื่องราวของประเทศติมอร์-เลสเต ทั้งข้อมูลทั่วไป วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ นิทานพื้นบ้าน คำศัพท์และบทสนทนาภาษาเตตุม และกิจกรรมแสนสนุกที่จะทำให้รู้จักและเข้าใจประเทศติมอร์-เลสเตได้ดียิ่งขึ้น เมื่อรู้จักเพื่อนบ้านดีแล้วก็จะก้าวเดินไป

Write a review

Please login or register to review