FREE
Type : Ebook
Publisher : มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
Author : ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช


Number of Pages : 236
File Size : 16.5 MB
ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้เล่มนี้ บอกเราว่าวงการจัดการความรู้ของไทยยังมีโอกาสหรือช่องทางทำประโยชน์ให้แก่สังคมไทยและหน่วยงานของท่านเพิ่มขึ้นได้อีกมาก

Write a review

Please login or register to review