฿195
Type : Ebook

Author : ผศ.วิชัย โถสุวรรณจินดา


Number of Pages : 318
File Size : 19.7 MB
แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง ลักษณะของนักเจรจาต่อรอง การวางแผนในการเจรจาต่อรอง กระบวนการในการเจรจา ต่อรอง อำนาจในการเจรจาต่อรอง การสื่อสารในการเจรจาต่อรอง จริยธรรมในการเจรจาต่อรอง นอกจากนี้ยังรวบรวมการเจรจาต่อรองแบบต่าง ๆ ไว้ครบถ้วน

Write a review

Please login or register to review