฿225
Type : Ebook

Author : ผศ.วิชัย โถสุวรรณจินดา


Number of Pages : 254
File Size : 18.6 MB
รวมทุกเรื่องที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับงานธุรการควรรู้ !! เป็นคู่มือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานธุรการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การ เพราะหาก ?กองหนุน? อย่างงานธุรการแข็งแกร่ง งานผลิตหรืองานขายที่อยู่ \"กองหน้า\" ย่อมได้เปรียบ

Write a review

Please login or register to review