SAVE 23%

฿139 ฿180
Type : Ebook
Publisher : People Media
Author : พีเพิลมีเดียบุ๊คส์


Number of Pages : 196
File Size : 25.8 MB
หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่ออธิบายกลุยุทธ์ทางการตลาด การทำธุรกิจที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันโดยใช้กรณีศึกษาที่เป็นเรื่องจริงประกอบการอธิบาย เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจง่ายและเกิดความคิดในการนำไปประยุกต์ใช้กับกิจการของท่าน

Write a review

Please login or register to review