SAVE 20%

฿156 ฿195
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ , ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์


Number of Pages : 54 File Size : 22.0 MB
คู่มือการปลูกกุหลาบที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง มีความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักกุหลาบ ถิ่นกำเนิดและพันธุ์กุหลาบ เรียนรู้วิธีปลูกกุหลาบ เริ่มตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์ และพื้นที่ ขั้นตอนการปลูกยกแปลง ขั้นตอนการปลูกในกระถาง วิธีดูแล ป้องกันโรคและศัต

Write a review

Please login or register to review