FREE
ผู้แต่ง : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ภาษา :
จำนวนหน้า : 123
ขนาดไฟล์ : 12.0 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
หนังสือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการแข่งขันแสวงหาโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีในอาเซียนจากความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประมวลข้อมูลจาก สำนักเลขาธิการอาเซียนและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

Write a review

Please login or register to review