FREE
Type : Ebook
Publisher : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Author : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


Number of Pages : 123
File Size : 12.0 MB
หนังสือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการแข่งขันแสวงหาโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีในอาเซียนจากความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประมวลข้อมูลจาก สำนักเลขาธิการอาเซียนและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

Write a review

Please login or register to review
Related Products