฿136
Type : Ebook
Publisher : สมิต 2005
Author : ศักดิ์ บวร แปล
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 42
File Size : 4.13 MB
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว จะเห็นว่าโรคหัวใจที่เคยคุกคามและเป็นภับร้ายแรงต่อชีวิตนั้นมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเรานั่นเองที่เป็นปัจจัยสำคัญ รู้จักสร้างเสริมลักษณะนิสัยในการออกกำลังกาย รู้จักลดอาหารบางประเภทและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์พอเหมาะพอควรตลอดจนไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือน้ำตาลเทียมเจือปน การใช้นาควบคุมความดันโลหิตสูงควรอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น อย่างไรก็ตามโรคหัวใจสามารถบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเรารู้อาการเบื้องต้นอย่างถ่องแท้แลปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

Write a review

Please login or register to review
Related Products