SAVE 20%

฿116 ฿145
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : กรณิศ รัตนามหัทธนะ


Number of Pages : 146
File Size : 39.6 MB
พูดถึงการออมเงินอย่างครอบคลุมผ่านเรื่องราวเรียบง่ายน่ารักของส้มมุดและผู้คนรอบข้าง ส้มมุดเป็นตัวแทนของเด็กที่รู้ค่าของเงินและการเก็บออม เธอจะพาเราไปสำรวจโลกของการออมเงินว่ามีอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินอื่น ๆ ที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์ที่ทุกค

Write a review

Please login or register to review