SAVE 16%

฿139 ฿165
Type : Ebook
Publisher : สมิต 2005
Author : Niccolo Machiavelli (นิคโคโล มาเกียเวลลี) ผู้แปล ศักดิ์ บวร
ISBN : 9786163430601
Language : thai
Number of Pages : 184
File Size : 1.77 MB
"เดอะปรินซ์" เป็นงานเชิงปรัชญาที่มาเกียเวลลีเขียน เพื่อเป็นแนวในการปกครองของเจ้าแห่งนครรัฐที่จะปกครองประชาชนในยุคนั้น ทำให้เขาได้ชื่อว่าเป็น บิดาแห่งทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่ ผลงานเรืองนี้ได้รับการมองว่าเป็นคู่มือสำหรับนักการเมืองผู้นิยมใช้ความโหดเหี้ยม ใช้ความฉลาดเจ้าเล่ห์ในการเอาตัวรอด ซึ่งผู้ที่ปกครองในระบอบราชาธิปไตยทุกคนจะต้องอ่าน เพราะเป็นแนวในการทรงไว้ซึ่งอำนาจ ที่มีทั้งการใช้พลังความเข้มแข็งเด็ดขาดและความอ่อนละมุนอย่างสมดุลกัน แม้ทฤษฎีการเมืองเล่มนี้ดูเหมือนจะล้าสมัยไปกับกาลเวลา ที่ในปัจจุบันระบอบการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นประชาธิปไตยกันไปหมดแล้ว แต่ก็ยังมีนักปกครองในคราบเผด็จการที่อ้างตัวว่าจะดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยโดยใช้แนวคิดของ "เดอะปรินซ์" เป็นแนวในการปกครองของเขาอยู่ ซึ่งประชาชนในรัฐนั้นๆ จำเป็นต้องแยกแยะให้ออกและพยายามผลักดันสังคมให้ก้าวไปสู่แนวทางที่ถูกต้องต่อไป

Write a review

Please login or register to review
Related Products