฿119
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : เวชสวรรค์ หล้ากาศ
ISBN : 5522840049063
Language : thai
Number of Pages : 258
File Size : 13.49 MB
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักกับฮวงจุ้ยและอิทธิพลของฮวงจุ้ยอย่างถึงแก่น จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่คลุกคลีอยู่กับแวดวงการออกแบบและการก่อสร้างมานานหลายปี ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของฮวงจุ้ยที่มีผลต่อการออกแบบและงานก่อสร้าง มุมมองของความเหมือนที่แตกต่าง ระหว่างฮวงจุ้ยกับ “ขึด” หรือข้อห้ามแห่งล้านนา ตลอดจาการยกตัวอย่างและกรณีศึกษาบ้านที่ออกแบบและก่อสร้างตามหลักของฮวงจุ้ย เพื่อให้ผู้สนใจได้มองศาสตร์เกี่ยวกับฮวงจุ้ย ด้วยมุมมองของความเป็นเหตุผลมากขึ้น ทั้งในมิติของซินแส สถาปนิกและวิศวกร
สารบัญ
1. ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่องานออกแบบทางสถาปัตยกรรม และงานก่อสร้าง
2. เชื่ออย่างมีหลักการและเหตุผล
3. สีสันแห่งชีวิต
4. “ขึด” ข้อห้ามแห่งล้านนา
5. ผลสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
6. บ้านกรณีศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประวัติผู้เขียน
เวชสวรรค์ หล้ากาศ
การศึกษา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพายัพ
- กำลังศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (วิศวกรรมและบริหารงานก่อสร้าง)
การทำงาน
- 2537 วิศวกรสนาม บ.ทับแก้ว ประจำหน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่
- 2538 วิศวกรโครงการหมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 7-9
- 2539 ผู้จัดการบริษัทเวชสวรรค์ก่อสร้าง จนถึงปัจจุบัน
- 2541 อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ 1 ระดับ 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถึงปัจจุบัน

Write a review

Please login or register to review