SAVE 20%

฿156 ฿195
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : พัชนี ตั้งยืนยง และคณะ
ISBN : 9786160435104
Language : thai
Number of Pages : 64
File Size : 42.82 MB
แบบเรียนภาษาจีนที่เหมาะสำหรับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอีกทั้งกิจกรรมในแต่ละบทยังช่วยส่งเสริมพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านให้ผู้เรียนได้แก่ปัญญาด้านภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ ร่างกายและการเคลื่อนไหว ดนตรี มนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจตนเองและธรรมชาติวิทยาแบ่งหัวข้อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดังนี้
•บทเรียนหลัก ประกอบด้วยคำศัพท์ วลีหรือประโยคหลักเรื่องนั้น
•ฝึกอ่านออกเสียงให้เก่งๆ เรียนรู้พินอินง่าย ๆ พร้อมฝึกฝนการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ที่สำคัญ
•มาเรียนภาษาจีนสนุก ๆ กัน เรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมเรื่องการใช้เหตุผลแก้ปัญหา การเคลื่อนไหวร่างกาย งานศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ พร้อมนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริง
•ขีดๆ เขียนๆ อักษรจีน สนุกไปกับการฝึกเขียนอักษรจีน เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือไปพร้อมกับการพัฒนาความคิดความจำ
•ลองทำแบบฝึกหัดดู เพลิดเพลินไปกับแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน เช่น การจับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กันการเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง การบอกตำแหน่ง เป็นต้นในขณะที่ครูหรือผู้ปกครองก็สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไปในตัวได้ด้วย

Write a review

Please login or register to review
Related Products