฿115
Type : Ebook
Author : Joyce Henderson และ Heather Tomasello เขียน นิลุบล พรพิทักษ์พันธุ์ แปล
Publisher : Nanmeebooks
ISBN : 9786160410170


File Size : 15.7 MB
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก ซับซ้อน และหนักหนา ถ้ารู้จักแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อย ๆ และทำงานอย่างมีระบบ เป็นคู่มือที่เหมาะสำหรับเด็กที่อยากเรียนรู้และลองทำโครงงาน ด้วยตนเอง รวมทั้งผู้ปกครองที่ไม่เคยทำโครงงานมาก่อน แต่ต้องช่วยแนะนำลูก เริ่มต้นด้วยการสำรวจความสนใจของตนเอง เพื่อเลือกหัวข้อ โครงงานที่ทำแล้วจะไม่รู้สึกเบื่อ เมื่อได้หัวข้อแล้วจึงรวบรวมข้อมูล แล้วกำหนดสมมติฐาน วางแผนการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้ แล้วบันทึก วิธีทดลองและข้อมูลที่ได้โดยละเอียด นำข้อมูลที่ได้มาทำเป็นตารางแสดงผล หรือทำกราฟแบบต่าง ๆ ถ้าข้อมูลสามารถทำได้ กำหนดรูปแบบการจัดบอร์ดแสดงโครงงานอย่างถูกต้อง และเตรียมตัวนำเสนอต่อครูหรือกรรมการ

Write a review

Please login or register to review