SAVE 0%

฿219 ฿220
ผู้แต่ง : ดอนสัน ปงผาบ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
ภาษา :
จำนวนหน้า : 241
ขนาดไฟล์ : 21.1 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ เนื้อหาประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโพรเซลเซอร์ โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS-51 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี พื้นฐานของภาษาซี การใช้งานโปรแกรม Keil PK51 การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี การเขียนโปรแกรมควบคุมหลอดแสดงผล LED การรับข้อมูลจากสวิตช์ และหุ่นยนต์ขนาดเล็กควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เมคาทรอนิกส์ โทรคมนาคม และที่ผู้ที่สนใจ

Write a review

Please login or register to review